Meny Lukk

Bytte og retur

Frakt og retur 

Rc-Companiet har avtale med Posten Norge på levering av pakker. Vi sender alle pakker betalt med kort eller forskudd som servicepakke hvor kunde får utlevert en hentelapp fra sitt lokale postkontor.

Angrerett

Det er Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000) som gjelder hos Rc-Companiet

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Bruk angrefristskjemaet som ligger vedlagt din ordre.

Angrefristens utgangspunkt

Opplysninger i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på forskrevet måte når kravene i §9 jf. §7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §9 og §7 nedenfor:

§9: Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse. I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbruker råder over:

 • Opplysningene som nevnt i §7 første ledd bokstav a-f.
 • Vilkårene og fremgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten.
 • Opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår.
 • Vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsbegrenset eller av mer enn ett års varighet.
 • Bekreftelse av bestillingen. Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysninger snarest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen en kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, som om de er gitt på denne måten tidligere.

§7: Opplysninger før avtaleinngåelsen. Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbruker har krav på etter annen lovgivning. Forbruker skal i alle fall ha opplysninger om:

a. Varens eller tjenestens viktigste egenskaper.
b. De totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusiv alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen.
c. Om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett eller ikke).
d. Alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser.
e. Selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse.
f. Tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i.

Når loven gjelder Angrerettloven gjelder når salget skjer utenfor selgerens faste utsalgssted, for eksempel dørsalg, messesalg, gatesalg, hjemmesalg (homeparties) og salg på arbeidsplassen. Det totale beløpet må være over 300 kr.

Loven gjelder også ved fjernsalg som postordresalg, internettsalg, telefonsalg, TV-shop, samt enkeltbestillinger i klubbmedlemsskap (f. eks. bok og plateklubber). Ved slikt fjernsalg gjelder Angrerettloven uansett beløp.

Når loven IKKE gjelder

Dersom forseglingen er brutt og / eller emballasjen er åpnet.

 • Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde.
 • Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake.
 • Unnlatelse av å hente varen anses ikke som tilstrekkelig melding til selger om at du angrer.
 • levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg,(jf. Angrerettloven §22 første ledd).

Kostnader / betaling

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger seg å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnadene må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig (jf. Angrerettloven §15 første ledd).

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Fremgangsmåte ved angrerett

 • Det skal benyttes original emballasje ved retur av varen.
 • Alt tilbehør som fulgte med varen må returneres.
 • Du må selv dekke fraktkostnadene tilbake til Rc-Companiet
 • Benytt Posten Smartpost / Servicepakke, dette for å få et sendingsnr.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.